Yönetmelik

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Merkez (GAÜN-KAÇMER): Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
 3. c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

 1. d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme ve proje yapmak veya yaptırmak; bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Kadın ve aile ile ilgili kazanılmış hakları korumaya yönelik çalışmalar yapmak, ailelerin toplumdaki yeri ve önemini esas alarak, kadın ve aile çalışmaları konusunda ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 2. b) Aile içinde sağlıklı bir iletişimin sürdürülerek iç huzurun temin edilmesi ve aile bütünlüğünün korunması kapsamında kurumsal iş birliği ve koordinasyon sağlamak.
 3. c) Kadın ve aile içi çatışmalarla karşı karşıya kalan bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik girişimde bulunmak, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak ve bu çerçevede bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, aile ile ilgili çalışmalar yapan birimler ile ortak çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak; danışmanlık yapmak, veri sağlamak.

ç) Aile içi şiddeti önleyecek hukuki düzenlemeler ile kamu politikaları üzerine öneri ve teklifler hazırlamak.

 1. d) Aile huzurunu bozan ve psikolojik rahatsızlıklara sürükleyen intihar, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları önleyici çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili paydaşlarla iş birliği gerçekleştirmek.
 2. e) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile çalışmaları, aile bağları, ailenin önemi konusunda seminer, bitirme projesi, yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.
 3. f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.
 4. g) Kadın ve aile çalışmaları konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin sosyal bilimler alanında tercihen kadın ve aile çalışmaları konusunda uzman öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılardan biri Merkezin mali işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle sınırlıdır. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği yardımcısı vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek.
 2. b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.
 3. c) Yıllık gelir ve gider önerisini hazırlamak, karara bağlamak üzere Yönetim Kurulunun gündemine getirmek; Yönetim Kurulunca karara bağlanan bütçe önerisini onay için Rektöre sunmak.

ç) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını belirlemek ve Yönetim Kuruluna önermek.

 1. d) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
 2. e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen, kadın ve aile çalışmaları konusunda çalışmaları bulunan iki Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu; ayda bir kez toplanır. Bunun dışında Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
 2. b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.
 3. c) Müdür tarafından hazırlanan gelir ve gider bütçesini karara bağlamak.

ç) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.

 1. d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 29/5/1997 tarihli ve 23003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.